Forretningsbetingelser

 ”Forretningsbetingelser, tilladelser og ansvar” betragtes som gennemlæst og accepteret –  samt som en aftale mellem Viborg Teltudlejning (Udlejer) og Lejer.

 

ANSVAR, LEJER

Det er lejers ansvar at indhente de nødvendige tilladelser, der skal bruges i forbindelse med opsætning af telte.

Teltene forankres med pløkker, af en længde på op til 80 cm. Det er Lejers ansvar at indhente tegninger af nedgravede rør og ledninger.

Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.

Enhver skade på det lejede udstyr som følge af brand, hærværk, tyveri eller misbrug erstattes af lejer.

Ansvaret for personskade, mens det lejede materiel er i lejers varetægt, bæres af lejer. Ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer har stillet til udlejers rådighed, bæres ligeledes af lejer.

Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan ifølge forskrifter for forsamlingstelte.

Lejer er selv ansvarlig for, at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.

Lejer har ansvaret for de lejede effekter i hele lejeperioden.

Det er i lejers ansvar at gulve, borde og stole, til enhver tid er overdækket. 

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejningsmateriel.

Ved afsmitning af farve fra f.eks. konfetti erstattes de berørte dele af lejer – til nyværdi.

Udlån til tredjepart er ikke tilladt.

 

ERSTATNING

Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede, mens dette er i dennes varetægt.

 

REKLAMATION

Ved eventuelle reklamationer, skal udlejer gøres opmærksom på dette inden det lejede tages i brug, ellers betragtes det som modtaget i fejlfri stand.

Reklamationer efter brug tages ikke til følge.

 

TELTPLADSEN

Vi skal kunne køre, direkte til opstillingsstedet, på kørefast underlag, max. gå afstand på 20 m.

Såfremt det lejede skal transporteres op/ned af trapper, om I baghave osv. skal dette meddeles ved bestilling.

At teltpladsen er forsynet med tilstrækkeligt strøm og vand

Opstillingsstedet skal være ryddet ved levering.

Underlaget skal være af sådan en beskaffenhed at teltpløkker ikke kan gå løs og teltstængerne ikke synker i – det skal være mulighed for at fastgøre teltet forsvarligt og efter gældende regler.

Hvor underlaget ikke tillader at bruge pløkker forankres teltet til betonklodser eller andet forsvarlig forankring.

 

TELTE

Opstilling og nedtagning af teltene må kun udføres af teltfolk fra Viborg teltudlejning.

Teltene må ikke forandres uden aftale med Viborg Teltudlejning.

Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.

Der må ikke tilberedes mad i festteltene med mindre andet er aftalt med Viborg teltudlejning.

Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden

 

GULV

Gulvet lægges så det følger terræn.

Skal gulvet udlægges så det er i vatter aftales evt. tillæg.

Der må ikke sættes klæbebånd, skruer, søm eller lignende i gulvet.

Det er i lejers ansvar at gulvet til enhver tid er overdækket.

Gulv bedes returneret I  fejet/rengjort stand

 

BORDE OG STOLE

Hvis der bruges farvesmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og bordet

Borde og stole er beregnet til overdækket brug og må ikke bruges udendørs.

Borde og stole må kun bruges på fast underlag dvs. ikke græs og grus, hertil kan lejes borde og stole beregnet til dette underlag – oplys ved bestilling.

Udlejer er ikke ansvarlig for evt. ridser på gulve m.v., forårsaget af udlejningsmateriel. Lejer er velkommen til at sætte filtdutter under borde og stole.

Borde og stole tørres over/støvsuges inden aflevering.

 

VARME OG LYS

Lys og varmekilder må ikke opsættes således at teltdug og gulv tager skade. Lejer har fuld erstatningspligt

 

KØLESKAB

Efter opstilling af køleskabe skal dette stå og ”falde til ro” minimum 1 time inden den startes.

Køleskabet skal returneres rengjort.

 

EKSTRA BETTALING

Ved unødig tilsmudsning af telt og gulv, betales for rengøring.